ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรแห่งการสร้างสุขภาพที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และมีเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อมุ่งสู่อำเภอสุขภาพดี

พันธกิจ (Mission)

๑) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
๒) ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ
๓) กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
๔) ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
๒. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ เชื่อมโยงบริการ ภายใต้การจัดการทรัพยากรที่ดี
๓. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งของภาคีเครือข่ายสุขภาพ