ทำเนียบสาธารณสุขอำเภอ

ทำเนียบสาธารณสุขอำเภอ
๑. นายจรัญ มัญญานนท์
๒. นายประเสริฐ พาศิริ
๓. นายทวี เพชรรัตน์
๔. นายบุญทรง เขียวลี พ.ศ.๒๕๑๘ – พ.ศ.๒๕๑๙
๕. นายเทียนชัย เรืองอุไร พ.ศ.๒๕๑๙ – พ.ศ. ๒๕๒๐
๖. นายบุญสิน คงทอง พ.ศ.๒๕๒๐- พ.ศ.๒๕๒๐
๗. นายกฤตฎา พรหมสุวรรณ พ.ศ.๒๕๒๐- พ.ศ.๒๕๓๕
๘. นายเทียนชัย เรืองอุไร พ.ศ.๒๕๓๕- พ.ศ.๒๕๓๘
๙. นายสรศักดิ์ วิวัฒน์สวัสดินนท์ พ.ศ.๒๕๓๙ – พ.ศ.๒๕๔๐
๑๐. นายสนั่น สมนวล พ.ศ.๒๕๔๐ – พ.ศ.๒๕๔๗
๑๑. นายณรงค์ ด้วงปาน พ.ศ.๒๕๔๗- พ.ศ.๒๕๕๐
๑๒.นายฐากร นาคแก้ว พ.ศ.๒๕๕๐- พ.ศ ๒๕๕๑
๑๓.นายนอม วรรณบริบูรณ์ พ.ศ.๒๕๕๑-พ.ศ.๒๕๕๕
๑๔.นายวีรศักดิ์ เบญอะหลี พ.ศ.๒๕๕๕-พ.ศ.๒๕๕๗
๑๕.นายอดุล สุวรรณกาญจน์ พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน