ไตรมาส 4 (EB 15) กระบวนการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง

EB15_1_นาทวีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง.doc

EB15_2 นาทวีผังกระบวนการยืมพัสดุ.docx

EB15_3 นาทวีแบบฟอร์ใบยืมพัสดุ.docx

EB15_4_นาทวี บันทึกผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง.doc

EB15_5 นาทวี บันทึกเผยแพร่เวปไซด์.docx

EB15_6_นาทวี บันทึกข้อความแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ

EB15_7 นาทวีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน

EB15_8_นาทวีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน